1. Officers

President

Takayuki KOHCHI (Kyoto University)

Deputy President

Junko KYOZUKA (Tohoku University)

Secretary General

Ryuichi NISHIHAMA (Tokyo University of Science)

Editor-in-Chief

Wataru SAKAMOTO (Okayama University)

Chairperson of Public Relations Committee

Toshihisa KOTAKE (Saitama University)

Executive Director

Motoyuki ASHIKARI (Nagoya University), Takashi UEDA (NIBB), Yuriko OSAKABE (Tokyo Institute of Technology), Keiko SUGIMOTO (RIKEN), Keiji NAKAJIMA (Nara Institute of Science and Technology), Tetsuya HIGASHIYAMA (University of Tokyo)

Auditor

Yuichi FUJITA (Nagoya University), Miyo MORITA (NIBB)

2. Secretaries

Secretaries

Noriko INADA (Osaka Prefecture University), Chihiro FURUMIZU (Hiroshima University)

Secretaries of Public Relations

Takashi YAMANO (Kyoto University), Tatsuaki GOH (Nara Institute of Science and Technology)

Treasurers

Haruko UEDA (Konan University), Shigeyuki BETSUYAKU (Ryukoku University)

3. Public Relations Committee Members

 • Shinichi ARIMURA
 • Yoko IKEDA
 • Toshihisa KOTAKE*
 • Hironaka TSUKAGOSHI
 • Tomomichi FUJITA
 • Kentaro YANO

4. International Committee Members

 • Momoko IKEUCHI
 • Rhohei NAKANO
 • Kumi NARA
 • Makoto HAYASHI*
 • Yube YAMAGUCHI

5. Gender Equality Committee Members

 • Misato OHTANI*
 • Atsushi TAKEMIYA
 • Motoki TOMINAGA
 • Takahiro HAMADA
 • Yukiko YASUI
 • Satoko YOSHIDA

6. Elections Administration Committee Members

 • Michiko SASABE
 • Shohei YAMAOKA*

7. JSPP Awards Committee Members

 • Kentaro IFUKU
 • Maki KAWAI
 • Masayoshi MAESHIMA
 • Akiko MARUYAMA
 • Hitoshi SAKAKIBARA
 • Mie SHIMOJIMA
 • Minako UEDA
 • Masaaki UMEDA
 • Shinjiro YAMAGUCHI
 • Mami YAMAZAKI

8. JSPP Science Advisors

 • Masayuki KATSUMI
 • Hidehiro SAKURAI
 • Kimiyuki SATOH
 • Kiyotoshi TAKENO
 • Tomoyuki YAMAYA

9. Plant Science New Technology Working Group

 • Nozomu KOIZUMI
 • Kenji MIURA
 • Yoko MIZUTA
 • Michitaka NOTAGUCHI
 • Yuriko OSAKABE*
 • Masahito SHIKATA
 • Shigeo SUGANO
 • Teruhiko TERAKAWA

*Chair