Officers and Committee Members

1. Officers

President

Hiroo FUKUDA (The University of Tokyo)

Deputy President

Tetsuro MIMURA (Kobe University)

Secretary General

Keiji NAKAJIMA (NAIST)

Editor-in-Chief

Hitoshi SAKAKIBARA (Nagoya University)

Chairperson of Public Relations Committee

Taku DEMURA (NAIST)

Executive Director

Ko IBA (Kyusyu University), Wataru SAKAMOTO (Okayama University), Kazuhiko NISHITANI (Tohoku University), Toru HISABORI (Tokyo Institute of Technology), Junko KYOZUKA (Tohoku University), Miyo TERAO-MORITA (Nagoya University)

Auditor

Seiji TAKAYAMA (NAIST), Masayoshi MAESHIMA (Nagoya University)

2. Secretaries

Secretaries

Motomu ENDO (Kyoto University), Hiroyuki TSUJI (Yokohama City University)

Secretaries of Public Relations

Norihito NAKAMICHI (Nagoya University), Takeshi Obayashi (Tohoku University)

Treasurers

Nobutoshi YAMAGUCHI (NAIST), Ryuichi NISHIHAMA (Kyoto University)

3. Public Relations Committee Members

 • Taku DEMURA*
 • Tetsu KINOSHITA
 • Tomonao MATSUSHITA
 • Tomoaki NISHIYAMA
 • Shinichiro SAWA
 • Yasuomi TADA

4. International Committee Members

 • Ivan GALIS
 • Yusuke SAIJO*
 • Keiko SUGIMOTO
 • Yube YAMAGUCHI

5. Gender Equality Committee Members

 • Yuichi FUJITA*
 • Akiko HARADA
 • Masami HIRAI
 • Tatsuya SAKAI
 • Mie SHIMOJIMA
 • Ryouich TANAKA

6. Elections Administration Committee Members

 • Seisuke KIMURA
 • Kentaro IFUKU*

7. JSPP Awards Committee Members

 • Takashi UEDA
 • Masaaki UMEDA
 • Toshiharu SHIKANAI*
 • Ken SHIRASU
 • Yasunori MACHIDA
 • Yoshikatsu MATSUBAYASHI
 • Toshiya MURANAKA
 • Shinjiro YAMAGUCHI
 • Mami YAMAZAKI
 • Kentaro YANO

*Chair