Winners of JSPP Outstanding Contribution Award

Year Award winner
2013 Masaki IWABUCHI
Kimiyuki SATOH
Yasuyuki YAMADA
2011 Hiroh SHIBAOKA
Tatsuo SUGIYAMA
Shigetoh MIYACHI
2009 Kozi ASADA
Hidemasa IMASEKI
Atsushi KOMAMINE
2007 Yukito OOTA
Atsushi TAKIMOTO
2005 Ikuzo URITANI
Masaki FURUYA
Yoshio MASUDA