Outline

Date

March 17 – 19, 2024

Venue

Kobe International Conference Center
6-9-1 Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 650-0046
Port Liner, Shimin Hiroba station
https://kobe-cc.jp/en/facilities/conference-center/

Organizing Committee

President: Hidehiro Fukaki
Vice president: Chikahiro Miyake
General Affairs: Kimitsune Ishizaki, Masaharu Mizutani
Accounting: Yuki Kondo
Program: Kimitsune Ishizaki, Seiji Akimoto, Yuuichi Uno, Haruko Ueda, Kengo Kanamaru, Nobukazu Shitan, Ginga Shimakawa, Kenichiro Taoka, Naoya Takeda, Hiroshi Fukayama, Ken-ichiro Hibara, Masaharu Mizutani
Venue: Akira Akamatsu, Seiji Akimoto, Takuji, Ichino, Hiroyuki Imai, Satoko Okamura, Kenta Katayama, Chieko Goto, Daisuke Sasayama, Ginga Shimakawa, Kenichiro Taoka, Hiroshi Fukayama, Ken-ichiro Hibara, Akihito Mamiya, Horoki Yagi, Daisuke Yamauchi, Yasuyuki Yamada
Hybrid: Shinya Wada, Yuuki Kondo
Advertisement: Hidehiro Fukaki, Haruko Ueda
Presentations by High School Students: Yukihiro Kimura, Yasuo Yamauchi
Banquet: Chikahiro Miyake, Shinya Wada, Ginga Shimakawa
Nursery: Yuri Munekage-Nakajima, Yuuki Sakai

Conference Secretariat

Nakanishi Printing Co., Ltd.
Shimodachiuri-Ogawa, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8048, Japan
E-mail: jspp2024@nacos.com

Website

https://jspp.org/annualmeeting/65/

Twitter

https://twitter.com/jspp2024kobe